App 2 - Feniks

Doelgroep

De behandeling richt zich naar volwassenen (vanaf 18 jaar) met persoonlijkheidsmoeilijkheden die vastlopen in de relatie tot zichzelf en de ander. Destructieve patronen herhalen zich en dezelfde symptomen zoals onder meer zelfverwonding, chronisch depressieve gevoelens, eetproblemen, agressie en somatisatie, komen steeds weer terug - vaak ondanks voorgaande intensieve ambulante psychiatrisch-medische of psychotherapeutische zorgverlening. 

Aanbod

Feniks is een gespecialiseerde behandeleenheid voorzien van 20 bedden (waarvan 2 A-nacht).

De afdeling voorziet in een langdurig gespecialiseerd behandeltraject dat gemiddeld een zestal maanden tot maximaal een jaar duurt. Dit vergt een investering maar is noodzakelijk voor effectiviteit. Kosten-batenstudies geven echter een positieve balans voor dergelijke langdurige behandeling wanneer deze wordt vergeleken met het veelvuldig gebruik van medische of paramedische hulpverlening en de vele opnames op spoedgevallendiensten en andere meer kortdurende behandelingen in algemene of psychiatrische ziekenhuizen.

Het behandeltraject kan er onder twee vormen gevolgd worden : 

residentieel - waarbij het programma gevolgd wordt met overnachting in het ziekenhuis

in daghospitalisatie - waarbij het programma gevolgd wordt met overnachting thuis

In de unit Feniks en in de unit De Halte wordt hetzelfde therapiemodel toegepast, gebaseerd op dezelfde fenomenologisch-psychodynamische basisfilosofie. In De Halte gebeurt dit in een meer geconcentreerd programma. 

Werkingsmodel - Basisfilosofie

Volgens de internationale richtlijnen voor de behandeling van persoonlijkheidsmoeilijkheden is het van belang dat de behandeling voldoende lang duurt, dat ze gebeurt in een open omgeving, dat er voldoende ruimte is voor de inbreng van de patiënt en dat er een coherent therapiemodel gevolgd wordt. Vooral dit laatste is van belang, we steunen hierbij op de lange traditie van milieutherapie geïnspireerd op de fenomenologie als filosofische school en het wetenschappelijk onderzoek naar klinische psychotherapie gebaseerd op de psychodynamische traditie.

Centraal in de behandeling staat het gebruik van het milieu als therapeutisch middel. Dit betekent dat het samenleven in grote groep en het volgen van therapieën in kleinere groepen de kern vormen van de behandeling. Er wordt een ruimte gecreëerd waarin mensen met elkaar kunnen omgaan op een open en respectvolle manier zonder dat hun defensies tegen psychische verwonding in de weg staan. De grondhouding van alle leden van het team is fundamenteel fenomenologisch. Dit betekent dat men het verhaal van de andere wil begrijpen en dat men elkaar vanuit een openheid tegemoet treedt. Dankzij deze a-theoretische en nieuwsgierige houding ontstaat er een ruimte waarbinnen de ander zich kan openstellen en zelf op verhaal kan proberen komen.

Door deze openheid ontstaat ruimte voor een gevoel van veiligheid waarbinnen hechtingsrelaties zich kunnen manifesteren. Niet-functionele of destructieve relatiepatronen, waarin men in het leven steeds weer verstrikt raakt zullen zich hierdoor ook herhalen. Binnen het veilige en duidelijke kader dat wordt aangeboden, krijgt men vervolgens de kans om bewust zicht te krijgen op deze patronen en om corrigerende ervaringen op te doen. Het doel is te komen tot een meer stabiele verandering in de structuur van de persoonlijkheid en ervaringen een (andere) betekenis te laten krijgen. Dit kan men plaatsen binnen het psychodynamische luik van de behandeling.

Doel van de behandeling

Het doel van het behandeltraject is het doormaken van een psychotherapeutisch proces waarbij onverwerkte emoties psychisch gemaakt kunnen worden. Hierdoor blijft men minder rigide vastzitten in een bepaald symptoomgedrag en kan men op een andere manier in contact treden met zichzelf en met de ander. Klachten die eerder weinig tot geen betekenis hadden (bv. vermoeidheid, eetproblemen, etc.) kunnen gaan fungeren als signaal dat bepaalde emoties tot uitdrukking willen komen. De behandeling wil mensen leren om innerlijke ervaringen en conflicten vorm te geven en te communiceren op een manier die hen minder in conflict brengt met zichzelf of de ander. Vaak treedt er tijdens dit langdurig behandeltraject een verandering op in de structuur van de persoonlijkheid. Dit uit zich in een afname van ongewenste symptomen die eerder vaak leidden tot het zoeken naar hulp, zonder dat men (duidelijk) zicht had op het essentiële probleem. Het in proces geraken, het gaandeweg leren psychisch maken van iets wat nog onverwerkt is, vormt de basis van de behandeling. Dit proces is niet afgelopen na het volgen van de behandeling. Daarom staat het regelen van een aangepaste nazorg centraal in de loop van de behandeling.

Intake-procedure

Via de Dienst voor Zorgvragen wordt er bij mensen die in aanmerking komen voor deze behandeling een intakegesprek geregeld met een teamlid van de afdeling. Mensen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling. Samen met de hulpvrager wordt bekeken of het aanbod van Feniks aansluit bij de vraag . Is dit niet zo dan wordt een advies voor een alternatieve behandeling gegeven. 

Locatie

  • Campus Sleidinge

Contact

  • Afdelingshoofd : Wendy De Decker
  • Psychiater : Dr. Dirk Van den Abbeele
  • Psycholoog : Ellen Denooze
  • Psycholoog : Katrien Libbrecht
  • Maatschappelijk werker : Mieke Claeys